Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Ciljevi integrisanog menadžment sistema

 1. Održavanje distributivnih gubitaka u okviru planiranih.
 2. Obezbjeđenje stepena tekuće naplate od 100% godišnje.
 3. Proizvodnja električne energije u distributivnim hidroelektranama u skladu sa Elektroenergetskim bilansom.
 4.  Uvećanje dobiti za 3% godišnje u odnosu na prethodnu godinu.
 5. Realizacija investicija u skladu sa planom poslovanja.
 6. Modernizacija dispečerskog centra upravljanja u narednom periodu.
 7. Proširenje područja daljinskog sistema očitanja.
 8. Obezbijediti visok nivo usaglašenosti sa važećom zakonskom regulativom, propisima, standardima i uredbama koje se odnose na zaštitu životne sredine.
 9. Sve zaposlene uključiti u aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu životne sredine i edukovati ih sa ciljem da se na veći nivo podigne svijest o neophodnosti njenog čuvanja.
 10. Sa većom efikasnošću upravljati čvrstim otpadom, obezbjeđujući njegovo adekvatno odlaganje i skladištenje, ponovnu upotrebu, te reciklažu u slučaju da je moguće.
 11. Podići nivo efikasnosti upravljanja opasnim otpadom.
 12. Provoditi kontrolu nad potrošnjom energenata i goriva, s ciljem da ista bude svedena na optimalnu mjeru koja omogućava nesmetano odvijanje radnih procesa.
 13. Preduzeti mjere kojima će se postići efekat smanjenja emisije štetnih gasova u vazduh.
 14. Preventivnim djelovanjem onemogućiti nastajanje incidenata i udesa koji mogu negativno uticati na životnu sredinu.
 15. Unapređivanjem tehnologije rada onemogućiti negativne uticaje na životnu sredinu, za šta je planski potrebno obezbjeđivati i izdvajati sredstva.

Juni 2018. godine

Direktor
Ljubomir Mrda, dipl. el. ing.

Back to Top