Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Obavještenja

Obavještenјe kupcima električne energije o mogućnostima izbora tarifne grupe i kategorije potrošnјe

Svi kupci električne energije koji žele da promjene tarifnu grupu ili kategoriju potrošnje u kojoj su trenutno prijavlјeni, imaju mogućnost da to učine jednom u periodu od 12 mjeseci. Na ovaj način možete preći iz tarifne grupe u kojoj se vrši dvotarifni obračun utrošene električne energije (viša i niža dnevna tarifa tj „skupa“ i „jeftina“ struja) u tarifnu grupu u kojoj se vrši jednotarifni obračun (po srednjoj cijeni) ili obratno.

Režim dvotarifnog obračuna ima svoje prednosti u pogledu veće isplativosti za one kupce koji mogu svoje veće potrošače energije (TA peći, mašine za veš i sl.) da koriste u toku primjene nižih dnevnih stavova (od 22 časa do 06 časova i vikendom od petka u 22 časa do ponedelјka u 06 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23 časa do 07 časova i vikendom od petka u 23 časa do ponedelјka u 07 časova za lјetno računanje vremena).

Zahtjev za promjenu tarifne ili kategorije potrošnje možete podnijeti na Informativnom punktu nadležne radne jedinice / poslovnice Elektrodistribucije.

Nakon ovoga biće izvršena tražena promjena ukoliko su ispunjeni svi uslovi za to. Ukoliko postoje određene radnje koje je prethodno potrebno učiniti da bi se postupilo po vašem zahtjevu, o tome ćete biti obavješteni (tehnička priprema mjernog mjesta – baždarenje, nabavka uklopnog sata, nabavka dvotarifnog brojila i sl.). Za potrošače iz ostalih kategorija potrošnje procedura promjene je ista kao i za kategoriju domaćinstva.

Procedura promjene tarifne grupe ili kategorije potrošnje se ne naplaćuje.

Obavještenјe kupcima električne energije o obavezi preregistracije

Svi potrošači koji troše električnu energiju na mjernim mjestima koja nisu registrovana na njihovo ime, obavezni su izvršiti besplatnu preregistraciju. Prilikom vršenja preregistracije, molimo da se javite u nadležnu radnu jedinicu / poslovnicu Elektrodistribucije i priložite potrebnu dokumentaciju.

U slučaju da se vrši preregistracija sa umrlog lica potrebna dokumentacija je:

  1. Kopija smrtnog lista.
  2. Kopija rješenja o naslјeđivanju.
  3. Ukoliko postoji više naslјednika iza umrlog, izjava ostalih naslјednika da su saglasni da se podnosilac zahtjeva registruje kao kupac električne energije na predmetnom mjernom mjestu.
  4. Lična karta (na uvid).

U slučaju da se vrši preregistracija po osnovu kupoprodaje potrebna dokumentacija je:

  1. Kopija ugovora o kupoprodaji.
  2. Lična karta (na uvid).

U slučaju da se vrši preregistracija po osnovu zamjene nekretnine potrebna dokumentacija je:

  1. Kopija ugovora o zamjeni.
  2. Lična karta (na uvid).

Svim potrošačima koji troše električnu energiju, a nisu izvršili preregistraciju sa drugog lica, biće obustavlјena isporuka električne energije u skladu sa Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom (Službeni glasnik RS 90/12).

Obavještenje kupcima električne energije o mogućnosti dostave računa za električnu energiju putem elektronske pošte

Obavještavamo sve kupce električne energije da je ZP Elektrodistribucija a.d. Pale uvela mogućnost dostave računa za električnu energiju putem elektronske pošte. Svi zainteresovani kupci električne energije mogu se prijaviti za ovakav način dostave mjesečnih računa u nadležnim radnim jedinicama / poslovnicama ZP Elektrodistribucije a.d. Pale.

Dostava računa putem elektronske pošte se ne naplaćuje.

Obavještenje kupcima električne energije korisnicima električne energije na mjernim mjestima zajedničke potrošnje

Obavještavamo sve kupce električne energije koji koriste električnu energiju na mjernim mjestima zajedničke potrošnje (stubišna rasvjeta, zajedničke garaže, liftovi i slično) da će ubuduće utrošak na ovim mjernim mjestima biti prikazan kao dodatna stavka na računima svih korisnika električne energije na tim mjernim mjestima.

Svaki korisnik zajedničke potrošnje će ubuduće biti obavezan da prilikom plaćanja svog računa, plati i dio računa koji se odnosi na utrošenu električnu energiju na zajedničkom mjernom mjestu. Ovakav način obračuna utrošene električne energije vrši se u skladu sa članom 83. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom (Službeni glasnik RS 90/12).

Back to Top