Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Opšti podaci

Organi upravljanja

Skupština akcionara

Spisak akcionara

Nadzorni odbor

Slavo Krajišnik, dipl. maš. ing. – predsjednik
Milorad Živković, dipl. el. ing. – zamjenik predsjednika
Goran Ninković, dipl. maš. ing. – član
Zoran Gluhović, prof. filozofije i sociologije – član
Dragiša Čvoro, prof. srpskog jezika – član

Uprava preduzeća

Direktor

v.d. direktor – Aco Stanišić, ma. ecc.

Izvršni direktor za tehničke poslove
Milivoje Jugović, dipl. el. ing.

Izvršni direktor za ekonomske poslove
Rada Baričanin, dipl. ecc.

Izvršni direktor za pravne poslove
Boris Koltok, dipl. pravnik

Odbor za reviziju

Dr Dragan Kulina – predsjednik
Milena Čvoro – v.d. član
Bosiljka Borovčanin – v.d. član

Back to Top