Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za dodatne radove na raskresivanju trasa dalekovoda

Obavjestenje o nabavci

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku reduktora i hidromotora od busece glave Paccaganella i dva kompletna svrdla sa vidija zubima za busenje rupa ф 450 mm

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponudaca za radove na izgradnji kablovskog voda za MBTS-RMC Foca

Obavjestenje o nabavci

Obavjestenje o nabavci

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku elektroeneregetske opreme

Obavještenje o nabavci

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku usluga reparacije uljnih transformatora 1600 kVA sa nabavkom i zamjenom trafo ulja

Obavještenje o nabavci

Odluka o nabavci brojila električne energije

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za popravku traktora New Holland sa nadogradnjom (dizalicom) Paccagnella i nabavkom potrebnih dijelova

Poziv za dostavu početne ponude za popravku traktora New Holland sa nadogradnjom (dizalicom) Paccagenella i nabavkom potrebnih dijelova

Obavještenje o nabavci za dodatne radove na izradi repera duž tlačnog cjevovoda HE Bogatići Nova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za dodatne radove vezane za izgradnju HE Bogatići Nova

Obavještenje o nabavci – dodatni radovi vezani za izgradnju HE Bogatići Nova

Obavještenje o nabavci

Odluka o nabavci dodatnih količina goriva

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge optimizacije i poboljšanja profitabilnosti Preduzeća

Obavještenje o nabavci

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za dodatne usluge za projektovanje HE Bogatići Nova

Odluka o pokretanju postupka nabavke-dodatne usluge za projektovanje HE Bogatići Nova

Poziv za dostavu ponude za dodatne usluge za projektovanje HE Bogatići Nova-2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove na raskresivanju ispod trase dalekovoda

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke – raskresivanje ispod trase dalekovoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja i najma softvera za tarifiranje, obračun i naplatu električne energije na period od dva mjeseca do okončanja započetog postupka

Poziv za dostavu ponude za nabavku usluga održavanje i najam softvera za tarifiranje, obračun i naplatu električne energije

Obavještenje o dodjeli ugovora za nepredviđene radove na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove račve HE Mesići Nova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku – nepredviđeni radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove račve HE Mesići Nova

Odluka o pokretanju postupka nabavke

Poziv za dostavu ponude

Back to Top