Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Registar aspekata

Tabela 1.

Naziv procesa: Svi procesi u funkciji obavljanja djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom
Broj dokumenta: OB 4-31/01-03

Tabela 2. Lista aspekata

Aspekt Uslov nastanka
(a, b, c)*
Oznake aktivnosti/proizvoda/
usluga koje generišu aspekte 
Lokacija Značaj  Uticaj Zakonski zahtjev
UPRAVLJANJE  OTPADOM  
1. Odlaganje otpadnih ulja i maziva c
 • Održavanje EEO
 • Održavanje postrojenja hidroelektrana
 • Održavanje trafostanica  i prekidača
 • Proizvodnja električne energije-hidroelektrana u redovnoj eksploataciji
 • Održavanje motornih vozila
 • Radne jedinice
 • HE
 • Služba auto parka
7 Opasni otpad Zakon o upravaljanju otpadom – Sl. gl. RS br. 111/13; 106/15
Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom (Sl. gl. RS br. 139/05)
2.
Odlaganje utrošenih akumulatora
c
 • Održavanje trafostanica
 • Održavanje motornih vozila
 • Radne jedinice
 • HE
 • Služba auto parka
7 Opasni otpad Zakon o upravljanju otpadom – Sl. gl. RS br. 111/13; 106/15
Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom -Sl. gl. RS br. 139/05
3.
Odlaganje računarske, mjerne, ispitne i kontrolne opreme
c
 • Rad informaciono-tehničke službe
 • Održavanje mjerne, ispitne i kontrolne opreme
 • Održavanje brojila
 • Sl. info. razvoja
 • Sl. za kontr. i održav. EEO i MM
  baždarnica
6 Elektronski otpad
(opasni otpad)
Zakon o upravaljanju otpadom – Sl. gl. RS br. 111/13; 106/15
Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom – Sl. gl. RS br. 139/05
4.
Odlaganje starih  guma
c Održavanje motornih vozila Sl. auto parka 6 Stvaranje otpada koji narušava estetiku okoline Zakon o upravljanju otpadom – Sl. gl. RS br. 111/13; 106/15
Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom – Sl. gl. RS br. 139/05
Pravilnik i načinu upravljanja otpadnim gumama – Sl. gl. RS. br. 20/12
5.
Potrošnja papira
c Redovan rad Sve OJ 5 Stvaranje papirnog otpada koji narušava estetiku okoline Zakon o upravljanju otpadom – Sl. gl. RS br. 111/13; 106/15
Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom (Sl. gl. RS br. 139/05)
6.
Nastajanje čvrstog otpada
c
 • Izgradnja EEO
 • Održavanje EEO
 • Održavanje  postrojenja u   hidroelektarna
 • Održavanje motornih vozila
 • Radne jedinice
 • HE
 • Služba auto parka
5 Narušavanje estetike okruženja
Zagađivanje zemljišta
Zakon o upravljanju otpadom – Sl. gl. RS br. 111/13; 106/15
Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom (Sl. gl. RS br. 139/05)
RADNI PROCESI  
7.
Mogućnost procurivanja ulja
c
 • Održavanje EEO
 • Održavanje postrojenja hidroelektrana
 • Održavanje trafostanica
 • Skladištenje materijala i opreme
 • Radne jedinice
 • HE
 • Služba auto parka
7 Zagađivanje zemljišta Zakon o zaštiti životne sredine – Sl. gl. RS br. 71/12; 79/15
Zakon  o vodama – Sl. gl. RS br. 50/06, 92/09, 121/12
Zakon o upravljanju otpadom – Sl. gl. RS br. 111/13; 106/15
– Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom – Sl. gl. RS br.139/05
8.
Sječa rastinja
c
 • Izgradnja EEO
 • Održavanje EEO
Radne jedinice 6 Narušavanje eko sistema Zakon o zaštiti životne sredine – Sl. gl. RS br.71/12; 79/15
Zakon o šumama -Sl. gl. RS br. 75/08, 60/13, dopune 60/13
9.
Emisija izduvnih gasova
c Korištenje motornih vozila Sve OJ 6 Zagađivanje vazduha Zakon o zaštiti životne sredine – Sl. gl. RS br.71/12; 79/15
Zakon o zaštiti vazduha – Sl. gl. RS br. 124/11
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u vazduhu
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
10.
Mogućnost pojave požara
b
 • Održavanje EEO
 • Održavanje trafostanica
 • Proizvodnja električne energije-hidroelektrana u redovnoj eksploataciji
 • Radne jedinice
 • HE
5 Zagađivanje vazduha Zakon o zaštiti životne sredine – Sl. gl. RS br. 71/12; 79/15
Zakon o zaštiti prirode – Sl. gl. RS br. 20/14
Zakon o zaštiti od požara –  Sl. gl. RS br 71/12
ZAHTJEVI IZ EKOLOŠKIH DOZVOLA  
11.
Pojava plutajućeg otpada na  profilu brane MHE Mesići
b Rad evakuacionih organa MHE Mesići i Mesići-nova 7 Zagađenje flore i faune, vizuelni uticaj. Zakon o zaštiti životne sredine – Sl. gl. RS br. 71/12; 79/15
Zakon  o vodama -Sl. gl. RS br. 50/06, 92/09, 121/12
Zakon o zaštiti prirode -Sl. gl. RS br. 20/14
Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske tokove – Sl. gl. RS br. 144/01
12.
Oscilacije nivoa vode u akumulaciji i u riječnom koritu nizvodno
b Upravljanje akumulacijom vode HE Mesići MHE Mesići i Mesići-nova 7
 • Erozija zemljišta u akumulaciji i nizvodno od HE;
 • Ugrožavanje života riba u  rijekama na kojima su izgrađene hidroelektrane.
Zakon  o vodama -Sl. gl. RS br. 50/06, 92/09, 121/12
Zakon  o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije- Sl. gl. RS
br. 52/14
Zakon o zaštiti životne sredine- Sl. gl. RS br. 71/12; 79/15
Zakon o zaštiti prirode – Sl. gl. RS br. 20/14
Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske tokove -Sl. gl. RS br. 144/01
13.
Buka i vibracije koje stvaraju agregati u toku rada
c Proizvodnja električne energije-hidroelektrana u redovnoj eksploataciji MHE Mesići i Mesići-nova
MHE Bogatići
5 Uticaj na organizam radnika Zakon o zaštiti na radu  – Sl. gl. RS br. 01/08, 13/10
Zakon o zaštiti životne sredine- Sl. gl. RS br. 71/12; 79/15
Pravilnik o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova radne sredine  Sl. gl. RS br. 66/08
14.
Narušavanje kvaliteta površinskih voda  na lokaciji HE
c Proizvodnja električne energije-hidroelektrana u redovnoj eksploataciji MHE Mesići i Mesići-nova
MHE Bogatići
5 Ugrožavanje života riba i drugih organizama u  rijeci Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode «Sl. glasnik R. Srpske» br. 44/01. / tabela 3 član 15/.
Uredba o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka – Sl. glasnik R.S. broj 42/01
15.
Narušavanje kvaliteta zemljišta na lokaciji HE
c Proizvodnja električne energije-hidroelektrana u redovnoj eksploataciji MHE Mesići i Mesići-nova
MHE Bogatići
5 Kontaminacija zemljišta Uputstva o utvrđivanju dozvoljenih   količina štetnih i opasnih materija u  Zemljištu  (Sl. novine Federacije BiH, broj 11/99)
16.
Narušavanje kvaliteta vazduha  na lokaciji HE
c Proizvodnja električne energije-hidroelektrana u redovnoj eksploataciji MHE Mesići i Mesići-nova
MHE Bogatići
5 Uticaj na organizam radnika Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta  vazduha “Službeni glasnik R. Srpske” br. 39/05,
Uredbe o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduh -Službeni glasnik RS br. 39/05
17. Narušavanje životne sredine novim projektima i aktivnostima u toku eksploatacije hidroelektrane c Upotreba postojećeg hidroenergetskog postrojenja i uvođenje u primjenu novih tehnoloških rješenja MHE Mesići i Mesići-nova
MHE Bogatići
4
 • Promjena klimatskih karakteristika regiona
 • Narušavanje flore i faune;
 • Vizuelne promjene okoline;
 • Promjene vodnog režima i pojava nanosa;
 • Djelovanje na stanovništvo regiona;
 • Ugrožavanje bezbjednosti i zdravlja ljudi;
Zakon o zaštiti životne sredine- Sl. gl. RS br. 71/12; 79/15
Zakon o zaštiti prirode – Sl. gl. RS Br. 20/14
Zakon  o vodama – Sl. gl. RS br. 50/06, 92/09, 121/12
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za postojeća postrojenja- Sl. gl. RS br. 64/10
Uredba o  postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad  samo ukoliko imaju ekološku dozvolu –
Sl. gl. RS br. 07/06

Legenda:

 1. Neuobičajeni uslovi
 2. Uslovi u vanrednim situacijama
 3. Organizacija ima mogućnost da utiče na aspekt

Datum: 20.01.2017. godine

Predstavnik Uprave za IMS

Back to Top