Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Vizija, misija i politika IMS

Vizija, misija i Politika integrisanog menadžment sistema

Direktor i najviše rukovodstvo ZP “Elektrodistribucije” a.d. Pale su utvrdili viziju i misiju Preduzeća, te definisali Politiku integrisanog menadžment sistema kao način i sredstvo za ostvarenje vizije na sljedeći način:

1. Vizija

ZP “Elektrodistribucija” a.d. Pale, međunarodno priznata kompanija, koja valorizuje partnerstvo i kreira ambijent ugodnog življenja i uspješnog poslovanja.

2. Misija

Naša misija je da proizvodimo, distribuiramo i snabdijevamo električnom energijom, koja će u potpunosti zadovoljiti postojeće i buduće potrebe naših kupaca, uz ostvarenje takvih poslovnih rezultata, koji će ispuniti očekivanja naših partnera, radnika, društvene zajednice i akcionara.

3. Politika integrisanog menadžment sistema (izjava)

Politika IMS-a je sastavni dio poslovne politike ZP “Elektrodistribucije” a.d. Pale, a zasniva se na uspostavljanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema čiji je osnovni zadatak stalno unapređenje kvaliteta poslovanja Preduzeća. Krajnji cilj je ostvarenje EVROPSKE KLASE KVALITETA proizvoda i usluga, pri čemu je naglašena briga za očuvanje zdrave životne sredine i donesene mjere kojima se ta briga materijalizuje. U tom cilju utvrđujem sljedeće principe Politike integrisanog menadžment sistema:

 1. Kvalitet i pouzdanost proizvoda i usluge, koji potpuno zadovoljava zahtjeve, potrebe i očekivanja kupca, su prvi poslovni prioritet u svim našim aktivnostima.
 2. Postizanje i održavanje od kupca zahtijevanog, odnosno ugovorenog kvaliteta, koji zadovoljava propise i standarde, ostvariće se uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita, a time i zadovoljstva svih zaposlenih na putu ka dugoročnom poslovnom uspjehu.
 3. Obezbjeđenje uslova za stalno unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga je zadatak i neprenosiva odgovornost rukovodilaca svih nivoa, što će se postići kroz stalno unapređenje kvaliteta poslovnih procesa i stvaranju sve uspješnijeg poslovnog sistema.
 4. Potpuna odgovornost za kreiranje, blagovremenu primjenu i obezbjeđenje kvaliteta pripada svakoj funkciji, organizacionoj cjelini i svakom pojedincu za poslove ili funkcije koje obavlja bez mogućnosti prenošenja na nekog drugog.
 5. Planiranje i ostvarivanje planiranih aktivnosti na mjerljiv i provjerljiv način u svim poslovnim procesima, uz obezbjeđivanje stalnih poboljšanja sa ciljem da izvrsnost postane pravilo, a ne izuzetak. To treba da postane prepoznatljiv stil rada ZP “Elektrodistribucije” a.d. Pale.
 6. Uspostavljanjem jedinstvenih poslovnih procesa u Preduzeću, obezbijediće se osnovni princip kulture novih odnosa između organizacionih dijelova i pojedinaca u cjelini.
 7. Obaveza je rukovodilaca i svih radnika da stalno grade klimu saradnje, povjerenja i pripadnosti kolektivu, a koji se zasniva na aktivnom uključivanju svih zaposlenih kod kreiranja poslovnih procesa i brigom o izvršavanju njihovih ciljeva. Potrebe i interesi svakog pojedinca ostvariće se kroz motivisano aktiviranje njihovih stvaralačkih potencijala.
 8. Rukovodstvo Preduzeća, obezbijediće dostizanje visoke kulture kvaliteta prvenstveno ličnim primjerom, realizacijom odgovarajućih programa edukacije, motivacije i na druge pogodne načine.
 9. Krajnji cilj politike kvaliteta je totalno upravljanje kvalitetom (TQM), pri čemu je upravljanje po standardu ISO 9001:2008 prva faza i novo sredstvo rukovodstva na putu opšteg napretka i prosperiteta.
 10. Iskazujući svoju privrženost principima očuvanja životne sredine, rukovodstvo Preduzeća će obezbijediti razumijevanje i podršku svih zaposlenih na ispunjenju zahtjeva međunarodnog standarda ISO 14001:2004.
 11. Nakon identifikovanja svih aspekata i uticaja koje poslovni procesi imaju na životnu sredinu, rukovodstvo Preduzeća će utvrditi opšte i posebne ciljeve, te donijeti programe za njihovo postizanje.
 12. Kako bi bila obezbijeđena kvalitetna podrška realizaciji utvrđenih ciljeva, te omogućeno uspostavljanje funkcije upravljanja u oblasti zaštite životne sredine, rukovodstvo Preduzeća će obezbijediti neophodnu edukaciju zaposlenih.
 13. Očuvanje životne sredine u interesu je šire zajednice, te će rukovodstvo Preduzeća o preduzimanim mjerama i ostvarenim efektima periodično informisati javnost.

Definisana politika kvaliteta i zaštite životne sredine je obavezujuća za sve zaposlene u ZP “Elektrodistribuciji”, a.d. Pale.

Pale, januar 2012. god.

Direktor
Ljubomir Mrda, dipl. el. ing.

Back to Top