Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Vizija, misija i politika IMS

Vizija, misija, Politika integrisanog menadžment sistema

Direktor i najviše rukovodstvo ZP „Elektrodistribucije“ a.d. Pale su utvrdili viziju i misiju Preduzeća, te definisali Politiku integrisanog menadžment sistema kao način i sredstvo za ostvarenje vizije na sljedeći način:

1. Vizija

ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale  kao snažno regionalno, moderno i društveno odgovorno preduzeće, prepoznato kao primjer pouzdane proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom.

2. Misija

Sigurna i kvalitetna proizvodnja, distribucija i snabdijevanje svih kupaca električnom energijom, po tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga i unapređenja brige o životnoj sredini.

3. Politika integrisanog menadžment sistema (izjava)

Politika  IMS-a je sastavni dio poslovne politike ZP „Elektrodistribucije“ a.d. Pale, a zasniva se na uspostavljanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema čiji je osnovni zadatak stalno unapređenje kvaliteta poslovanja Preduzeća i briga za očuvanje zdrave životne sredine. U tom cilju utvrđujem sljedeće principe Politike  integrisanog menadžment sistema:

 1. Kvalitet i pouzdanost proizvoda i usluge, koji potpuno zadovoljava zahtjeve, potrebe i očekivanja kupca, su prvi poslovni prioritet u svim našim aktivnostima.
 2. Postizanje i održavanje od kupca zahtijevanog, odnosno ugovorenog kvaliteta, koji zadovoljava propise i standarde, ostvariće se uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita, a time i zadovoljstva svih zaposlenih na putu ka dugoročnom poslovnom uspjehu.
 3. Potpuna odgovornost za kreiranje, blagovremenu primjenu i obezbjeđenje kvaliteta pripada svakoj funkciji, organizacionoj cjelini i svakom pojedincu za poslove ili funkcije koje obavlja.
 4. Planiranje i ostvarivanje planiranih aktivnosti na mjerljiv i provjerljiv način u svim poslovnim procesima, uz obezbjeđivanje stalnih poboljšanja treba da postane prepoznatljiv stil rada našeg Preduzeća.
 5. Obaveza je rukovodilaca i svih radnika da stalno grade klimu saradnje, povjerenja i pripadnosti kolektivu, a koji se zasniva na aktivnom uključivanju svih radnika kod kreiranja poslovnih procesa i brigom o izvršavanju njihovih ciljeva.
 6. Stalno obrazovanje, obuka i stručno usavršavanje svih radnika temelj je naše prosperitetne razvojne politike. Potrebe i interesi svakog pojedinca ostvariće se kroz motivisano aktiviranje njihovih stvaralačkih potencijala.
 7. Rukovodstvo Preduzeća, obezbijediće dostizanje visoke kulture kvaliteta prvenstveno ličnim primjerom i stvaranjem okruženja u kojem će svaki radnik biti motivisan za dostizanje zajedničkog cilja.
 8. Cilj nam je razvijati partnerske odnose sa isporučiocima, ulažući zajedničke napore u poboljšanje performansi poslovnog sistema.
 9. Naše opredjeljenje je zaštita živitne sredine u skladu sa propisima važeće pravne regulative, kontrola i praćenje aspekata životne sredine, aktivnosti na smanjenju zagađenja životne sredine i štednji prirodnih resursa.
 10. Razumjevanje i podršku svakog radnika za brigu o životnoj sredini i ostvarivanje planiranih ciljeva i programa, obezbijedićemo stalnim obrazovanjem i informisanjem.
 11. Očuvanje životne sredine u interesu je šire zajednice, zato pružamo punu podršku i doprinos saradnji sa okruženjem i lokalnim upravama u cilju unepređenja društveno odgovornog poslovanja.

Definisana politika kvaliteta i zaštite životne sredine  je obavezujuća za sve zaposlene u ZP „Elektrodistribuciji“, a.d. Pale.

Pale, decembar 2017.god.

Direktor
Ljubomir Mrda, dipl. el. ing.

Back to Top