Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Често постављана питања

  За који временски период се врши обрачун електричне енергије?

Очитање и фактурисање утрошене електричне енергије се врши мјесечно, у складу са чланом 80. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. Очитање почиње најраније три дана прије истека обрачунског периода и завршава најкасније три дана по истеку обрачунског периода.

   Зашто ми није очитано бројило?

Бројило се не очитава када из одређених разлога није доступно раднику (читачу) Електродистрибуције. Крајњи купац је обавезан да обезбиједи несметан приступ мјерном мјесту сваког дана. О времену очитања крајњи купци се могу информисати у Услужном центру, путем телефона који су истакнути на рачунима за утрошену електричну енергију.

   Погрешно ми је очитано бројило. Како да исправим грешку?

Уколико крајњи купац утврди да му је бројило погрешно очитано, потребно је да се обрати надлежној радној јединици или пословници и поднесе захтјев за исправку рачуна.

   Зашто ми је сва потрошња обрачуната по једној тарифи, а пријављен сам у двотарифној групи?

Ваше бројило или уклопни сат су неисправни и региструју потрошњу само по једној тарифи. Квар можете пријавити у Услужном центру или надлежним радним јединицама или пословницама. Након утврђивања квара, на бројилу или уклопном сату/МТК уређају, врши се исправка рачуна.

   Од када траје нижа дневна тарифа?

По одлуци о Тарифном систему за продају ел. енергије, вријеме трајања нижег дневног тарифног става („јефтина струја“) је сваког радног дана од 22.00 до 06.00 часова наредног дана (сходно љетном рачунању времена од 23.00 до 07.00 часова наредног дана), односно петком од 22.00 до понедељка у 06.00 часова, под условом да купац обезбиједи адекватан уклопни сат који подржава викенд тарифу.

   Заједничка потрошња на рачунима корисника?

Заједничка потрошња означава потрошњу електричне енергије регистровану на једном бројилу (стубишна расвјета, гараже, лифтови), коју користи више крајњих купаца. Корисници заједничке потрошње имају могућност да им се њихов дио утрошене електричне енергије приказује као посебна ставка на рачунима, те да плаћањем утрошене електричне енергије за свој стан, уједно плате и припадајући дио утрошене електричне енергије на бројилу заједничке потрошње.

   Како да преведем струју на своје име?

Пререгистрација купца се врши на основу сљедеће документације:

  • Крајњи купци у категорији „Домаћинства“ достављају:
  1. Документ на основу којег се врши пререгистрација (уговор о куповини, закупу, поклону, рјешење о наслеђивању итд.)
  2. Извод из матичне књиге умрлих уколико се врши пререгистрација са умрлог лица
  3. Личну карту на увид
  • Крајњи купци у категорији „Остала потрошња“ достављају:
  1. Обавезан ПИБ уколико су у PDV систему, ЈИБ ако нису у PDV систему
  2. Уговор (о куповини или закупу) или неки други документ на основу којег се врши пререгистрација или доцумент, на основу којег се доказује власништво над објектом
  3. Рјешење о раду
  4. Личну карту одговорног лица на увид

Купац документацију доставља у надлежну радну јединицу или пословницу, гдје потписује Уговор о снабдијевању и Уговор о приступу мрежи.