Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

ИМС

Визија, мисија, политика интегрисаног менаџмент система

Директор и највише руководство ЗП «Електродистрибуције» а.д. Пале су утврдили визију и мисију Предузећа, те дефинисали Политику интегрисаног менаџмент система као начин и средство за остварење визије на сљедећи начин:

1. Визија

ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале као снажно регионално, модерно и друштвено одговорно предузеће, препознато као примјер поуздане производње и дистрибуције електричне енергије.

2. Мисија

Сигурна и квалитетна производња и дистрибуција електричне енергије, уз стално подизање квалитета услуга и унапређења бриге о животној средини.

3. Политика интегрисаног менаџмент система (изјава)

Политика ИМС-а је саставни дио пословне политике ЗП «Електродистрибуције» а.д. Пале, а заснива се на успостављању тржишно орјентисаног пословног система чији је основни задатак стално унапређење квалитета пословања Предузећа и брига за очување здраве животне средине. У том циљу утврђујем сљедеће принципе Политике интегрисаног менаџмент система:

3.1 Квалитет и поузданост производа и услуге, који потпуно задовољавају захтјеве, потребе и очекивања корисника дистрибутивне мреже, су први пословни приоритет у свим нашим активностима.

3.2 Постизање и одржавање од корисника дистрибутивне мреже захтијеваног, односно уговореног квалитета, који задовољава прописе и стандарде, оствариће се уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности, ефикасности, продуктивности и профита, а тиме и задовољства свих запослених на путу ка дугорочном пословном успјеху.

3.3 Потпуна одговорност за креирање, благовремену примјену и обезбјеђење квалитета припада свакој функцији, организационој цјелини и сваком појединцу за послове или функције које обавља.

3.4 Планирање и остваривање планираних активности на мјерљив и провјерљив начин у свим пословним процесима, уз обезбјеђивање сталних побољшања треба да постане препознатљив стил рада нашег Предузећа.

3.5 Обавеза је руководилаца и свих радника да стално граде климу сарадње, повјерења и припадности колективу, кроз активно укључивање свих радника код креирања пословних процеса и бригом о остваривању њихових циљева.

3.6 Стално образовање, обука и стручно усавршавање свих радника темељ је наше просперитетне развојне политике. Потребе и интереси сваког појединца оствариће се кроз мотивисано активирање њихових стваралачких потенцијала.

3.7 Руководство Предузећа, обезбиједиће достизање високе културе квалитета првенствено личним примјером и стварањем окружења у којем ће сваки радник бити мотивисан за достизање заједничког циља.

3.8 Циљ нам је развијати партнерске односе са испоручиоцима, улажући заједничке напоре у побољшање перформанси пословног система.

3.9 Наше опредјељење је заштита живитне средине у складу са прописима важеће правне регулативе, контрола и праћење аспеката животне средине, активности на смањењу загађења животне средине и штедњи природних ресурса.

3.10 Разумјевање и подршку сваког радника за бригу о животној средини и остваривање планираних циљева и програма, обезбиједићемо сталним образовањем и информисањем.

3.11 Очување животне средине у интересу је шире заједнице, зато пружамо пуну подршку и допринос сарадњи са окружењем и локалним управама у циљу унепређења друштвено одговорног пословања.

Дефинисана политика квалитета и заштите животне средине је обавезујућа за све запослене у ЗП «Електродистрибуцији», а.д. Пале.

Пале, мај 2021.год.

Директор
Ацо Станишић, ма. ецц.
Циљеви интегрисаног менаџмент система

 1. Одржавање дистрибутивних губитака у оквиру планираних.
 2. Производња електричне енергије у дистрибутивним хидроелектранама у складу са Електроенергетским билансом.
 3. Увећање добити за 3% годишње у односу на претходну годину.
 4. Реализација инвестиција у складу са планом пословања.
 5. Модернизација диспечерског центра управљања у наредном периоду.
 6. Проширење подручја даљинског система очитања.
 7. Све запослене укључити у активности које за циљ имају заштиту животне средине и едуковати их са циљем да се на већи ниво подигне свијест о неопходности њеног чувања.
 8. Са већом ефикасношћу управљати чврстим отпадом, обезбјеђујући његово адекватно одлагање и складиштење, поновну употребу, те рециклажу у случају да је могуће.
 9. Подићи ниво ефикасности управљања опасним отпадом.
 10. Проводити контролу над потрошњом енергената и горива, с циљем да иста буде сведена на оптималну мјеру која омогућава несметано одвијање радних процеса.
 11. Предузети мјере којима ће се постићи ефекат смањења емисије штетних гасова у ваздух.
 12. Превентивним дјеловањем онемогућити настајање ванредних ситуација које могу негативно утицати на животну средину.
 13. Унапређивањем технологије рада онемогућити негативне утицаје на животну средину, за шта је плански потребно обезбјеђивати и издвајати средства.

Мај 2021. године

Директор
Ацо Станишић, ма. ецц.
Регистар аспеката

Табела 1

Назив процеса: Сви процеси у функцији обављања дјелатности производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом
Број документа: OB 6-12/01-03

 
 
 

Табела 2 – Листа аспеката

Аспект Услов настанка
(а, б, ц)*
Ознаке активности/производа/
услуга које генеришу аспекте
Локација Значај Утицај Законски захтјев
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
1. Одлагање отпадних уља и мазива ц
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање постројења хидроелектрана
 • Одржавање трафостаница и прекидача
 • Производња електричне енергије-хидроелектрана у редовној експлоатацији
 • Одржавање моторних возила
 • Радне јединице
 • ХЕ
 • Служба ауто парка
7 Опасни отпад Закон о управаљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
2. Одлагање утрошених акумулатора ц
 • Одржавање трафостаница
 • Održavanje motornih vozila
 • Радне јединице
 • ХЕ
 • Служба ауто парка
7 Опасни отпад Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
3. Одлагање рачунарске, мјерне, испитне и контролне опреме ц
 • Рад информационо-техничке службе
 • Одржавање мјерне, испитне и контролне опреме
 • Одржавање бројила
 • Сл. инфо. развоја
 • Сл. за контр. и одржав. ЕЕО и ММ
  Баждарница
6 Електронски отпад
(опасни отпад)
Закон о управаљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
4. Одлагање старих гума ц Одржавање моторних возила Сл. ауто парка 6 Стварање отпада који нарушава естетику околине Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
Правилник и начину управљања отпадним гумама – Сл. гл. РС бр. 20/12
5. Потрошња папира ц Редован рад Све ОЈ 5 Стварање папирног отпада који нарушава естетику околине Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18
Правилник о категоријама отпада са каталогом (Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.)
6. Настајање чврстог отпада ц
 • Изградња ЕЕО
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање постројења у хидроелектарнама
 • Одржавање моторних возила
 • Радне јединице
 • ХЕ
 • Служба ауто парка
5 Нарушавање естетике окружења
Загађивање земљишта
Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18
Правилник о категоријама отпада са каталогом (Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.)
РАДНИ ПРОЦЕСИ
7. Могућност процуривања уља ц
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање постројења хидроелектрана
 • Одржавање трафостаница
 • Складиштење материјала и опреме
 • Радне јединице
 • ХЕ
 • Служба ауто парка
7 Загађивање земљишта Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о водама – Сл. гл. РС бр. 50/06, 92/09, 121/12; допуна 02/1-021-809/17
Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18
– Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
8. Сјеча растиња ц
 • Изградња ЕЕО
 • Одржавање ЕЕО
Радне јединице 6 Нарушавање еко система Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о шумама – Сл. гл. РС бр. 75/08, 60/13, допуне 60/13
9. Потрошње електричне енергије ц Редован рад Све ОЈ 6 Потрошња природног ресурса Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
10. Потрошња горива ц Кориштење моторних возила Све ОЈ 6 Потрошња природног ресурса Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15

Закон о заштити ваздуха – Сл. гл. РС бр. 124/11; 46/17
11. Емисија издувних гасова ц Кориштење моторних возила Све ОЈ 6 Загађивање ваздуха Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о заштити ваздуха – Сл. гл. РС бр. 124/11; 46/17
Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздуху
Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха
Правилник о техничким прегледима возила
12. Могућност појаве пожара б
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање трафостаница
 • Производња електричне енергије-хидроелектрана у редовној експлоатацији
 • Радне јединице
 • ХЕ
5 Загађивање ваздуха Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о заштити природе – Сл. гл. РС бр. 20/14
Закон о заштити од пожара – Сл. гл. РС бр. 71/12
ЗАХТЈЕВИ ИЗ ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА
13. Појава плутајућег отпада на профилу бране МХЕ Месићи б Рад евакуационих органа МХЕ Месићи-НоваМХЕ Богатићи-Нова 7 Загађење флоре и фауне, визуелни утицај. Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о водама – Сл. гл. РС бр. 50/06, 92/09, 121/12; допуна 02/1-021-809/17
Закон о заштити природе – Сл. гл. РС бр. 20/14
Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске токове – Сл. гл. РС бр. 144/01
14. Осцилације нивоа воде у акумулацији и у ријечном кориту низводно б Управљање акумулацијом воде ХЕ Месићи МХЕ Месићи-НоваМХЕ Богатићи-Нова 7
 • Ерозија земљишта у акумулацији и низводно од ХЕ;
 • Угрожавање живота риба у ријекама на којима су изграђене хидроелектране.
Закон о водама – Сл. гл. РС бр. 50/06, 92/09, 121/12; допуна 02/1-021-809/17
Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о заштити природе – Сл. гл. РС бр. 20/14
Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске токове – Сл. гл. РС бр. 144/01
15. Бука и вибрације које стварају агрегати у току рада ц Производња електричне енергије-хидроелектрана у редовној експлоатацији МХЕ Месићи-Нова
и МХЕ Богатићи-Нова
5 Утицај на организам радника Закон о заштити на раду – Сл. гл. РС бр. 01/08, 13/10
Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и услова радне средине – Сл. гл. РС бр. 66/08
16. Нарушавање квалитета површинских вода на локацији ХЕ ц Производња електричне енергије-хидроелектрана у редовној експлоатацији МХЕ Месићи-Нова
МХЕ Богатићи-Нова
5 Угрожавање живота риба и других организама у ријеци Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде – Сл. гл. РС бр. 44/01. / табела 3 члан 15/.
Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока – Сл. гл. РС бр. 42/01
17. Нарушавање квалитета земљишта на локацији ХЕ ц Производња електричне енергије-хидроелектрана у редовној експлоатацији МХЕ Месићи-Нова
МХЕ Богатићи-Нова
5 Контаминација земљишта Упутства о утврђивању дозвољених количина штетних и опасних материја у Земљишту (Сл. новине ФБиХ, бр. 11/99)
18. Нарушавање квалитета ваздуха на локацији ХЕ ц Производња електричне енергије-хидроелектрана у редовној експлоатацији МХЕ Месићи-Нова
МХЕ Богатићи-Нова
5 Утицај на организам радника Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха – Сл. гл. РС бр. 39/05,
Уредбе о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух – Сл. гл. РС бр. 39/05
19. Нарушавање животне средине новим пројектима и активностима у току експлоатације хидроелектране ц Употреба постојећег хидроенергетског постројења и увођење у примјену нових технолошких рјешења МХЕ Месићи-Нова
МХЕ Богатићи-Нова
4
 • Промјена климатских карактеристика региона
 • Нарушавање флоре и фауне;
 • Визуелне промјене околине;
 • Промјене водног режима и појава наноса;
 • Дјеловање на становништво региона;
 • Угрожавање безбједности и здравља људи;
Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о заштити природе – Сл. гл. РС бр. 20/14
Закон о водама – Сл. гл. РС бр. 50/06, 92/09, 121/12; допуна 02/1-021-809/17
Правилник о роковима за подношење захтјева за издавање еколошке дозволе за постојећа постројења – Сл. гл. РС бр. 64/10
Уредба о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу – Сл. гл. РС бр. 07/06

Легенда: а – Неуобичајени услови; б – Услови у ванредним ситуацијама; ц – Организација има могућност да утиче на аспект