Визија, мисија, политика интегрисаног менаџмент система

Директор и највише руководство ОДС «Електродистрибуције» а.д. Пале су утврдили мисију и визију Предузећа, те дефинисали Политику интегрисаног менаџмент система као начин и средство за њихово остваривање.

1. Мисија

Мисија ОДС “Електродистрибуција” а.д. Пале је сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије, уз стално подизање квалитета услуга и унапређења бриге о животној средини.

2. Визија

Визија ОДС “Електродистрибуција” а.д. Пале је да буде снажно регионално, модерно и друштвено одговорно предузеће, препознато као примјер поуздане дистрибуције електричне енергије.

3. Политика интегрисаног менаџмент система (изјава)

Политика ИМС-а је саставни дио пословне политике ОДС «Електродистрибуције» а.д. Пале, чији је основни задатак стално унапређење квалитета пословања Предузећа и брига за очување здраве животне средине. У том циљу утврђујем сљедеће принципе Политике интегрисаног менаџмент система:

3.1 Квалитет и поузданост производа и услуге, који потпуно задовољавају захтјеве, потребе и очекивања корисника дистрибутивне мреже, су први пословни приоритет у свим нашим активностима.

3.2 Постизање и одржавање од корисника дистрибутивне мреже захтијеваног, односно уговореног квалитета, који задовољава прописе и стандарде, оствариће се уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности, ефикасности, продуктивности, а тиме и задовољства свих запослених на путу ка дугорочном пословном успјеху.

3.3 Потпуна одговорност за креирање, благовремену примјену и обезбјеђење квалитета припада свакој функцији, организационој цјелини и сваком појединцу за послове или функције које обавља.

3.4 Планирање и остваривање планираних активности на мјерљив и провјерљив начин у свим пословним процесима, уз обезбјеђивање сталних побољшања треба да постане препознатљив стил рада нашег Предузећа.

3.5 Обавеза је руководилаца и свих радника да стално граде климу сарадње, повјерења и припадности колективу, кроз активно укључивање свих радника код креирања пословних процеса и бригом о остваривању њихових циљева.

3.6 Стално образовање, обука и стручно усавршавање свих радника темељ је наше просперитетне развојне политике. Потребе и интереси сваког појединца оствариће се кроз мотивисано активирање њихових стваралачких потенцијала.

3.7 Руководство Предузећа, обезбиједиће достизање високе културе квалитета првенствено личним примјером и стварањем окружења у којем ће сваки радник бити мотивисан за достизање заједничког циља.

3.8 Циљ нам је развијати партнерске односе са добављачима, улажући заједничке напоре у побољшање перформанси пословног система.

3.9 Наше опређељење је заштита животне средине у складу са прописима важеће правне регулативе, контрола и праћење аспеката животне средине, активности на смањењу загађења животне средине и штедњи природних ресурса.

3.10 Разумјевање и подршку сваког радника за бригу о животној средини и остваривање планираних циљева и програма, обезбиједићемо сталним образовањем и информисањем.

3.11 Очување животне средине у интересу је шире заједнице, зато пружамо пуну подршку и допринос сарадњи са окружењем и локалним управама у циљу унепређења друштвено одговорног пословања.

Дефинисана политика квалитета и заштите животне средине је обавезујућа за све запослене у ОДС «Електродистрибуцији», а.д. Пале.

Пале, мај 2024.год.

Директор
Ацо Станишић, ма. ецц.

 

Циљеви интегрисаног менаџмент система

 1. Одржавање дистрибутивних губитака у оквиру планираних.
 2. Реализација инвестиција у складу са планом пословања.
 3. Модернизација диспечерског центра управљања.
 4. Проширење подручја даљинског система очитања.
 5. Све запослене укључити у активности које за циљ имају заштиту животне средине и едуковати их са циљем да се на већи ниво подигне свијест о неопходности њеног чувања.
 6. Са већом ефикасношћу управљати чврстим отпадом, обезбјеђујући његово адекватно одлагање и складиштење, поновну употребу, те рециклажу у случају да је могуће.
 7. Подићи ниво ефикасности управљања опасним отпадом.
 8. Проводити контролу над потрошњом енергената и горива, с циљем да иста буде сведена на оптималну мјеру која омогућава несметано одвијање радних процеса.
 9. Предузети мјере којима ће се постићи ефекат смањења емисије штетних гасова у ваздух.
 10. Превентивним ђеловањем онемогућити настајање ванредних ситуација које могу негативно утицати на животну средину.
 11. Унапређивањем технологије рада онемогућити негативне утицаје на животну средину, за шта је плански потребно обезбјеђивати и издвајати средства.

Mај 2024. године

Директор
Ацо Станишић, ма. ецц.

 

Регистар аспеката