Визија, мисија, политика интегрисаног менаџмент система

Директор и највише руководство ЗП «Електродистрибуције» а.д. Пале су утврдили мисију и визију Предузећа, те дефинисали Политику интегрисаног менаџмент система као начин и средство за њихово остваривање.

1. Мисија

Мисија ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале је сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије, уз стално подизање квалитета услуга и унапређења бриге о животној средини.

2. Визија

Визија ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале је да буде снажно регионално, модерно и друштвено одговорно предузеће, препознато као примјер поуздане дистрибуције електричне енергије.

3. Политика интегрисаног менаџмент система (изјава)

Политика ИМС-а је саставни дио пословне политике ЗП «Електродистрибуције» а.д. Пале, а заснива се на успостављању тржишно орјентисаног пословног система чији је основни задатак стално унапређење квалитета пословања Предузећа и брига за очување здраве животне средине. У том циљу утврђујем сљедеће принципе Политике интегрисаног менаџмент система:

3.1 Квалитет и поузданост производа и услуге, који потпуно задовољавају захтјеве, потребе и очекивања корисника дистрибутивне мреже, су први пословни приоритет у свим нашим активностима.

3.2 Постизање и одржавање од корисника дистрибутивне мреже захтијеваног, односно уговореног квалитета, који задовољава прописе и стандарде, оствариће се уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности, ефикасности, продуктивности и профита, а тиме и задовољства свих запослених на путу ка дугорочном пословном успјеху.

3.3 Потпуна одговорност за креирање, благовремену примјену и обезбјеђење квалитета припада свакој функцији, организационој цјелини и сваком појединцу за послове или функције које обавља.

3.4 Планирање и остваривање планираних активности на мјерљив и провјерљив начин у свим пословним процесима, уз обезбјеђивање сталних побољшања треба да постане препознатљив стил рада нашег Предузећа.

3.5 Обавеза је руководилаца и свих радника да стално граде климу сарадње, повјерења и припадности колективу, кроз активно укључивање свих радника код креирања пословних процеса и бригом о остваривању њихових циљева.

3.6 Стално образовање, обука и стручно усавршавање свих радника темељ је наше просперитетне развојне политике. Потребе и интереси сваког појединца оствариће се кроз мотивисано активирање њихових стваралачких потенцијала.

3.7 Руководство Предузећа, обезбиједиће достизање високе културе квалитета првенствено личним примјером и стварањем окружења у којем ће сваки радник бити мотивисан за достизање заједничког циља.

3.8 Циљ нам је развијати партнерске односе са испоручиоцима, улажући заједничке напоре у побољшање перформанси пословног система.

3.9 Наше опредјељење је заштита живитне средине у складу са прописима важеће правне регулативе, контрола и праћење аспеката животне средине, активности на смањењу загађења животне средине и штедњи природних ресурса.

3.10 Разумјевање и подршку сваког радника за бригу о животној средини и остваривање планираних циљева и програма, обезбиједићемо сталним образовањем и информисањем.

3.11 Очување животне средине у интересу је шире заједнице, зато пружамо пуну подршку и допринос сарадњи са окружењем и локалним управама у циљу унепређења друштвено одговорног пословања.

Дефинисана политика квалитета и заштите животне средине је обавезујућа за све запослене у ЗП «Електродистрибуцији», а.д. Пале.

Пале, фебруар 2022.год.

Директор
Ацо Станишић, ма. ецц.

 

Циљеви интегрисаног менаџмент система

 1. Одржавање дистрибутивних губитака у оквиру планираних.
 2. Реализација инвестиција у складу са планом пословања.
 3. Модернизација диспечерског центра управљања.
 4. Проширење подручја даљинског система очитања.
 5. Све запослене укључити у активности које за циљ имају заштиту животне средине и едуковати их са циљем да се на већи ниво подигне свијест о неопходности њеног чувања.
 6. Са већом ефикасношћу управљати чврстим отпадом, обезбјеђујући његово адекватно одлагање и складиштење, поновну употребу, те рециклажу у случају да је могуће.
 7. Подићи ниво ефикасности управљања опасним отпадом.
 8. Проводити контролу над потрошњом енергената и горива, с циљем да иста буде сведена на оптималну мјеру која омогућава несметано одвијање радних процеса.
 9. Предузети мјере којима ће се постићи ефекат смањења емисије штетних гасова у ваздух.
 10. Превентивним дјеловањем онемогућити настајање ванредних ситуација које могу негативно утицати на животну средину.
 11. Унапређивањем технологије рада онемогућити негативне утицаје на животну средину, за шта је плански потребно обезбјеђивати и издвајати средства..

Фебруар 2022. године

Директор
Ацо Станишић, ма. ецц.

 

Регистар аспеката

Табела 1

Назив процеса: Сви процеси у функцији обављања дјелатности производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом
Број документа: OB 6-12/01-03

 

Табела 2 – Листа аспеката

 

Аспект Услов настанка
(а, б, ц)*
Ознаке активности/производа/
услуга које генеришу аспекте
Локација Значај Утицај Законски захтјев
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
1. Одлагање отпадних уља и мазива ц
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање трафостаница и прекидача
 • Одржавање моторних возила
 • ТЈ/ФЛ
 • Одјељење за заједничке послове
7 Опасни отпад Закон о управаљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18; 70/20
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
2. Одлагање утрошених акумулатора ц
 • Одржавање трафостаница
 • Održavanje motornih vozila
 • ТЈ/ФЛ
 • Одјељење за заједничке послове
7 Опасни отпад Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18; 70/20
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
3. Одлагање рачунарске, мјерне, испитне и контролне опреме ц
 • Рад информационо-техничке службе
 • Одржавање мјерне, испитне и контролне опреме
 • Одржавање бројила
 • Служба за ИТ
 • Сл. за специјал. одржавање
 • Сл. контр. тијела за верификацију бројила
6 Електронски отпад
(опасни отпад)
Закон о управаљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18; 70/20
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
4. Одлагање старих гума ц Одржавање моторних возила
 • Одјељење за заједничке послове
6 Стварање отпада који нарушава естетику околине Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18; 70/20
Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
Правилник и начину управљања отпадним гумама – Сл. гл. РС бр. 20/12
5. Потрошња папира ц Редован рад
 • Све ОЈ
5 Стварање папирног отпада који нарушава естетику околине Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18; 70/20
Правилник о категоријама отпада са каталогом (Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.)
6. Настајање чврстог отпада ц
 • Изградња ЕЕО
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање моторних возила
 • ТЈ/ФЛ
 • Одјељење за заједничке послове
5 Нарушавање естетике окружења
Загађивање земљишта
Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18; 70/20
Правилник о категоријама отпада са каталогом (Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.)
РАДНИ ПРОЦЕСИ
7. Могућност процуривања уља ц
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање трафостаница
 • Складиштење материјала и опреме
 • ТЈ/ФЛ
 • Одјељење за заједничке послове
7 Загађивање земљишта Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о управљању отпадом – Сл. гл. РС бр. 111/13; 106/15; 16/18; 70/20
– Правилник о категоријама отпада са каталогом – Сл. гл. РС бр. 139/05, август 2018.
8. Сјеча растиња ц
 • Изградња ЕЕО
 • Одржавање ЕЕО
 • ТЈ/ФЛ
6 Нарушавање еко система Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о шумама – Сл. гл. РС бр. 75/08, 60/13, допуне 60/13; 70/20
9. Потрошње електричне енергије ц Редован рад
 • Све ОЈ
6 Потрошња природног ресурса Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
10. Потрошња горива ц Кориштење моторних возила
 • Све ОЈ
6 Потрошња природног ресурса Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о заштити ваздуха – Сл. гл. РС бр. 124/11; 46/17
11. Емисија издувних гасова ц Кориштење моторних возила
 • Све ОЈ
6 Загађивање ваздуха Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о заштити ваздуха – Сл. гл. РС бр. 124/11; 46/17
Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздуху
Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха
Правилник о техничким прегледима возила
12. Могућност појаве пожара б
 • Одржавање ЕЕО
 • Одржавање трафостаница
 • ТЈ/ФЛ
5 Загађивање ваздуха Закон о заштити животне средине – Сл. гл. РС бр. 71/12; 79/15
Закон о заштити природе – Сл. гл. РС бр. 20/14
Закон о заштити од пожара – Сл. гл. РС бр. 94/19
Легенда: а – Неуобичајени услови; б – Услови у ванредним ситуацијама; ц – Организација има могућност да утиче на аспект