Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Tehnički podaci

Osnovni tehnički podaci o distributivnoj mreži
Površina distributivnog područja 5064 km2
Broj krajnjih kupaca 62.377
Isporučena električna energija kupcima 311,72 GWh
Broj TS 35/10(20) kV 18
Instalisana snaga TS 35/10 kV 84,80 MVA
Broj TS 10(20)/0,4 kV 1.039
Instalisana snaga TS 10/0,4 kV 246,70 MVA
Broj TS 35/0,4 kV 15
Instalisana snaga TS 35/0,4 kV 2,13 MVA
Dužina dalekovoda 35 kV – nadzemni vod 238,24 km
Dužina dalekovoda 35 kV – kabl 8,03 km
Dužina dalekovoda 10(20; 6) kV – nadzemni vod 1479,08 km
Dužina dalekovoda 20(10) kV – kabl 199,88  km
Dužina vodova 0,4 kV – nadzemni vod 4558,35 km
Dužina vodova 0,4 kV – kabl 230,57 km
Back to Top