Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Tehnički podaci

Osnovni tehnički podaci o distributivnoj mreži (31.12.2017.)
Površina distributivnog područja 5.064 km2
Broj krajnjih kupaca 61.720
Isporučena električna energija kupcima 312,97 GWh
Broj TS 35/10(20) kV 18
Instalisana snaga TS 35/10 kV 80,80 MVA
Broj TS 10(20)/0,4 kV 1.035
Instalisana snaga TS 10/0,4 kV 240,07 MVA
Broj TS 35/0,4 kV 15
Instalisana snaga TS 35/0,4 kV 1,60 MVA
Dužina dalekovoda 35 kV – nadzemni vod 238,24 km
Dužina dalekovoda 35 kV – kabl 8,03 km
Dužina dalekovoda 10(20; 6) kV – nadzemni vod 1484,01 km
Dužina dalekovoda 20(10) kV – kabl 194,76 km
Dužina vodova 0,4 kV – nadzemni vod 4561,54 km
Dužina vodova 0,4 kV – kabl 217,82 km
Back to Top