Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Tehnički podaci

Osnovni tehnički podaci o distributivnoj mreži (31.12.2013.)
Površina distributivnog područja 5.064 km2
Broj krajnjih kupaca 58.698
Isporučena električna energija kupcima 286,20 GWh
Broj TS 35/10 kV 20
Instalisana snaga TS 35/10 kV 84 MVA
Broj TS 20/0.4 kV 7
Instalisana snaga TS 20/0.4 kV 0,45 MVA
Broj TS 10/.04 kV 942
Instalisana snaga TS 10/.04 kV 199,7 MVA
Broj TS 35/0.4 kV 18
Instalisana snaga TS 35/0.4 kV 2 MVA
Dužina dalekovoda 35 kV – nadzemni vod 210,50 km
Dužina dalekovoda 35 kV – kabl 3,31 km
Dužina dalekovoda 20(10) kV – nadzemni vod 1286,86 km
Dužina dalekovoda 20(10) kV – kabl 150,83 km
Dužina vodova 0.4 kV – nadzemni vod 3944,53 km
Dužina vodova 0.4 kV – kabl 189,00 km
Back to Top