РБ

УСЛУГА

ЦИЈЕНА (KM БЕЗ ПДВ-A)

1. Издавање сагласности на локацију (за све објекте) Не наплаћује се
2. Издавање рјешења о електроенергетској сагласности
2.1. домаћинства (породични стамбени објекти) 30
2.2. јавна расвјета 30
2.3. Остала подручја на НН 50
2.4. стамбени објекти за кол. становање и ст. посл. објекти 80
2.5. остала потрошња на СН 80
2.6. цијене накнаде за израду електроенергетских сагласности за прикључење малих електрана на дистрибутивну мрежу
2.6.1. ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
снаге до 250 kVA
снаге од 250 kVA до 1 MVA
снаге преко MVA
278
507.5
915.5
2.6.2. ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ
снаге до 15 kVA
снаге од 15 kVAдо 51.9 kVA
снаге од 51.9 kVAдо 250 kVA
снаге од 250 kVAдо 1 MVA
снаге преко 1 MVA
197.9
231.9
346
499
941
2.6.3. СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
снаге до 15 kVA
снаге од 15 kVAдо 51.9 kVA
снаге од 51.9 kVAдо 250 kVA
снаге од 250 kVAдо 1 MVA
снаге преко 1 MVA
197.9
223.4
337.5
499
941
2.6.4. ЕЛЕКТРАНЕ НА ЧВРСТУ БИОМАСУ
снаге до 250 kVA
снаге од 250 kVA до 1 MVA
снаге преко MVA
278
507.5
915.5
2.6.5. ЕЛЕКТРАНЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИ БИОГАС
снаге до 250 kVA
снаге од 250 kVA до 1 MVA
снаге преко MVA
278
507.5
915.5
2.6.6. КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈЕЊА (ТЕ-ТО)
снаге до 250 kVA
снаге од 250 kVA до 1 MVA
снаге преко MVA
278
507.5
915.5
3. Издавање рјешења о електроенергетској сагласност за привремене објекте и градилишта
3.1. привремени објекти 30
3.2. градилишта 50
4. Израда и издавање декларације о прикључку укључена у накнаду за прикључење
5. Регистрација (пријава) купца и увођење у евиденцију
5.1. Домаћинства, заједничка потрошња или јавна расвјета Не наплаћује се
5.2. Остала потрошња на НН и СН, привремени објекти и градилишта Не наплаћује се
6. Израда пројекта прикључка
6.1. Израда пројекта стандардног прикључка укључена у накнаду за прикључење
6.2. Израда пројекта нестандардног прикључка на ниском напону укључена у накнаду за прикључење
6.3. Израда пројекта нестандардног прикључка на средњем напону 3% од предрачунске вриједности прикључка (укључује се у накнаду за прикључење)
7. Рјешавање имовинско-правних односа на траси прикључног вода у случају нестандардног прикључења објекта купца стварни трошкови се укључују у накнаду за изградњу нестандардног прикључног вода
8. Привремено прикључење објекта за колективно становање и објеката купаца из категорије остала потрошња на средњем напону, ради испитивања исправности инсталација или пробног рада 100
9. Одјава мјерног мјеста (све категорије купаца) Не наплаћује се
10. Препис докумената 10
11. Израда и достава обавјештења о искључењу крајњег купца са дистрибутивне мреже по захтјеву Снабдјевача 8,14
12. Трошкови искључења, односно укључења на стубу, кровном носачу или НН ормару на захтјев крајњег купца због радова на објекту (монофазни или трофазни прикључак) 30
13. Трошкови искључења и поновног укључења због непоштовања Уговора о снабдијевању
13.1. Домаћинства 30
13.2. Остала потрошња 40
14. Системска замјена мјерних уређаја код регистрованих купаца због баждарења у законском року (укључујући и баждарење) Не наплаћује се
15. Замјена мјерног уређаја и провјера његове исправности на захтјев купца електричне енергије *
15.1. Замјена и баждарење директног бројила 40
15.2. Замјена и баждарење мј. гарнит. 100
15.3. Замјена и баждарење уклопног сата 35
16. Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја
16.1. Монофазно једнотарифно бројило 20
16.2. Монофазно двотарифно бројило 24
16.3. Трофазно једнотарифно бројило 30
16.4. Трофазно двотарифно бројило 35
16.5. Трофазно трансформаторско бројило 60
16.6. Трофазно вишетарифно бројило са максиграфом 80
16.7. Уклопни сат 25
17. Измјештање електроенергетских објеката на посједу купца на захтјев купца према стварним трошковима, у складу са техничким рјешењем које пропише дистрибутер и уколико то постоје услови
18. Промјена имена купца (по рјешењу органа, споразумно са претх. купцем, ради наслеђивања или другог документованог разлога) – пререгистрација Не наплаћује се
19. Поновна пријава купца одјављиваног на лични захтјев 10
20. Промјена тарифне групе или категорије потрошње (једном у 12 мјесеци) Не наплаћује се
21. Издавање копије рачуна за утрошену електричну енергију Не наплаћује се
22. Контрола квалитета напона по приговору купца Не наплаћује се
23. Параметрирање бројила 10

* уколико се замјена и провјера исправности мјерног уређаја врши на захтјев купца, трошкове сноси:

  • крајњи купац уколико се испитивањем установи да је мјерни уређај исправан;

  • дистрибутер уколико се испитивањем установи да је мјерни уређај неисправан.