Покретање тарифног поступка

Поступајући у складу са одредбама члана 46. Методологије за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и утврђивање цијене за затворени дистрибутивни систем, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о поднесеном Захтјеву за провођење тарифног поступка за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже

Ступањем на снагу Закона о електричној енергији (Службени гласник РС број: 68/20), електродистрибутивна предузећа у систему МХ „Електропривреда РС“ од 01.01.2021. године дјелују као оператори дистрибутивних система. Оператори дистрибутивних система су одговорни за развој, изградњу, одржавање и управљање дистрибутивним системом на принципима транспарентности и једнаког односа према свим корисницима мреже.

Дјелатност дистрибуције електричне енергије као нетржишна мрежна дјелатност од општег интереса, у потпуности је регулисана и приход остварује из накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу, чију висину утврђује Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске.

У складу са надлежностима прописаним Законом, Регулаторна комисија је донијела Методологију за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и утврђивање цијене за затворени дистрибутивни систем (Службени гласник РС број: 11/22)

Чланом 42. став (3) Методологије, операторима дистрибутивних система је стављено у обавезу да захтјев за провођење тарифног поступка за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже поднесу најкасније до 30. априла посљедње године претходног тарифног периода.

Тарифни поступак се проводи с циљем утврђивања одобреног прихода који дистрибутери морају прикупити наплатом наведених накнада, како би могли обављати дјелатност у складу са обавезама прописаним Законом, на начин прописан Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Службени гласник РС број: 13/22).

Један од циљева Закона о електричној енергији је обезбјеђење сигурног, поузданог и ефикасног рада, одржавања и развоја дистрибутивног система електричне енергије и пружање прописаног квалитета услуга дистрибуције електричне енергије. У том смислу, законска је обавеза и одговорност органа управљања дистрибутивних предузећа да на бази објективног сагледавања трошкова поднесу захтјеве за провођење тарифног поступка.

Посљедњи цјеловити тарифни поступак проведен је 2007. године, а задњи тарифни поступак је проведен 2015.године. Стекли су се сви објективни, обавезујући и формални услови за провођење цјеловитог тарифног поступка током којег ће бити преиспитана и одређена висина оправданих трошкова за период 2023. – 2025. за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије. Трошкови одобрени тарифним поступком из 2015. су износили 22.465.985 КМ, остварени у 2021. су износили 27.837.116 КМ, а прерачунати захтјевом износe 35.316.092 КМ.

При самом подношењу захтјева за провођење тарифног поступка, није процијењиван утицај повећања трошкова пословања на крајње кориснике сврстане у тарифне групе према важећем Тарифном систему. Наиме, Тарифни систем који је још увијек на снази, је потребно ускладити са одредбама нове Методологије за провођење тарифног поступка. Исти ће бити измијењен у поступку који ће се пред Регулаторном комисијом за енергетику РС водити упоредо са тарифним поступком за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже. По његовом доношењу, оправдани трошкови ће бити распоређени на тарифне групе.

Расправе по поднесеним захтјевима за провођење тарифног поступка биће вођене јавно, а према распореду и на начин који утврди Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске.

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале